Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej ako „VOP“)

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21638/V (ďalej len "Poskytovateľ") umožňuje Objednávateľom zakúpiť si licenciu k Produktom (ďalej len "Licencia GOCL") na obchodnom webovom portáli prevádzkovanom Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.geodatastore.sk (ďalej len "obchodný webový portál") za podmienok, tak ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach VOP.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Objednávateľom je v zmysle VOP Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku Licencie GOCL prostredníctvom obchodného webového portálu Poskytovateľa, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila cenu.
  2. Objednávateľom informačných e-mailov /newsletterov/ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala formulár prihlásenia sa k bezplatnému odberu produktovej ponuky.
  3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri zakúpení Licencie GOCL nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. Produkt je časť alebo celok z digitálneho diela uverejneného v ponuke obchodného webového portálu v požadovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch, definovaný Objednávateľom nad záujmovým územím. Jednotlivé druhy, špecifikácia jednotlivých Produktov, informácie o ich cene a zľavách, sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa.
  5. Zakúpením Licencie GOCL sa rozumie udelenie práva na použitie Objednávateľom vybraného Produktu zo strany Poskytovateľa.
 2. Registrácia
  1. K zakúpeniu Licencie GOCL nie je povinná registrácia.
  2. Avšak pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou.
  3. Len v prípade ak je Objednávateľ registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú: využívanie zliav, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách.
 3. Objednávka
  1. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu na základe vlastnej a slobodnej vôle po tom, čo sa s obsahom, špecifikáciou a kvalitou príslušného Produktu oboznámil na obchodnom webovom portáli. Objednávateľ potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito VOP, vrátane sprostredkovania hlavných vlastností a špecifikácii príslušného Produktu, jeho ceny, poskytnutia informácií o možnosti využitia zliav, a že s takýmito podmienkami súhlasí.
  2. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára podľa pokynov uvedených na obchodnom webovom portáli. Objednávateľom riadne vyplnená a zaslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o zakúpení Licencie (ďalej len „Zmluva“) a Objednávateľ je ňou viazaný od momentu, kedy mu bolo doručené oznámenie Poskytovateľa o tom, že Poskytovateľ túto objednávku akceptuje. Doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.
  3. Odoslaním riadne vyplnenej objednávky Objednávateľ vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednanú Licenciu GOCL, s prípadnými nákladmi spojenými s uskutočnením platby a s týmito VOP.
  4. Ak Objednávateľ zistí nezrovnalosti vo svojej odoslanej objednávke je oprávnený danú objednávku po dohode s Poskytovateľom upraviť, prípadne ju zrušiť.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Používateľa.
 4. Dodanie
  1. Licencia je dodávaná v elektronickej forme. Po úhrade ceny Licencie GOCL bude Objednávateľovi zaslaný tzv. „licenčný e-mail“, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo, pomocou ktorých má Objednávateľ možnosť stiahnuť si príslušný Produkt, ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia z internetovej stránky Poskytovateľa.
  2. Zaslaním tzv. „licenčného e-mailu“ začína plynúť lehota na stiahnutie Produktu, ku ktorému sa vzťahuje zakúpené Licencia GOCL, ktorá je stanovená na 7 kalendárnych dní. Uplynutím tejto lehoty sa považuje Produkt za dodaný bez ohľadu na fakt, či Objednávateľ stiahol Produkt z obchodného webového portálu.
  3. V prípade technických problémov počas sťahovania Produktu ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia GOCL je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať zákaznícku podporu Poskytovateľa.
 5. Cena a platobné podmienky
  1. Objednávateľ je povinný fakturovanú cenu za zakúpenie Licencie GOCL riadne a včas zaplatiť.
  2. Cena za zakúpenie Licencie je zobrazená počas objednávacieho procesu. Všetky ceny sú uvádzané s DPH pokiaľ nie je uvedené inak.
  3. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovené faktúry sú Poskytovateľom a Objednávateľom považované za plnohodnotné faktúry.
  4. Po potvrdení objednávky bude Poskytovateľom vystavená a Objednávateľovi doručená faktúra v elektronickej forme na e–mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo ak Objednávateľ v objednávke uvedie, že žiada o zaslanie faktúry poštou, bude táto zaslaná na uvedenú korešpondenčnú adresu. Náklady spojené so zaslaním znáša Objednávateľ.
  5. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. Platbu môže Objednávateľ uskutočniť prostredníctvom on-line platobného systému TrustPay, po potvrdení objednávky bude Objednávateľ presmerovaný na stránky platobnej brány TrustPay, kde uskutoční úhradu ceny. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
  6. Objednávateľ si môže pri zakúpení Licencie GOCL k Produktom uplatniť zľavu za podmienok uvedených na obchodnom webovom portáli.
 6. Odstúpenie od Zmluvy
  1. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorým je Spotrebiteľ
   Vzhľadom na to, že Licencia GOCL sa dodáva vo forme elektronického obsahu výlučne elektronickou formou inak ako na hmotnom nosiči, a vzhľadom na to, že Objednávateľ pri potvrdení objednávky Licencie GOCL výslovne súhlasil s takýmto spôsobom dodania a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy nie je možné.
  2. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa
   Vzhľadom na charakter a vlastnosti Produktu sa Poskytovateľ a Používateľ Objednávateľ dohodli, že nie je možné od tejto Zmluvy odstúpiť.
 7. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Produkt, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia:
   • má v zásade také vlastnosti a špecifikácie, aké sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa,
   • je dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite,
   • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. V prípade porušenia záruk uvedených v bode 1 tohto článku týchto VOP má Objednávateľ nárok na:
   • odstránenie vady Produktu,
   • dodanie Produktu bez vady.
  3. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi v prípade problémov kontaktovať najskôr zákaznícku podporu na obchodnom webovom portáli.
  4. Právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady môže Objednávateľ zaslaním e-mailu na adresu support@geodatastore.sk alebo ako poštovú zásielku na adresu GEODETICCA VISION, s.r.o., Zákaznícka podpora GDS, Floriánska 19, 040 01 Košice.
  5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Objednávateľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  6. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že obsah a forma Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, bude vyhovovať požiadavkám Objednávateľa, alebo že jeho používanie bude nerušené a bezchybné.
  7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov Objednávateľa.
 8. Ochrana osobných údajov a súkromia

  Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o, Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 je prevádzkovateľom internetového obchodu www.geodatastore.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ je si vedomý, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné, preto ochrane venuje náležitú pozornosť a nakladá s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Je dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme, akým spôsobom ich ďalej používame a aké sú Vaše práva, preto venujte pozornosť uvedeným informáciám v Zásadách spracovania osobných údajov.

  Definícia pojmov:
  osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

  dotknutá osoba je fyzická osoba ktorej sa osobné údaje týkajú.

  prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o, Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 (ďalej „Poskytovateľ“).

  spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

  súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zásady spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ osobných údajov.
GEODETICCA VISION, s.r.o., sídlom: Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 (ďalej len ako "Poskytovateľ").

Kontaktné údaje zodpovednej osoby.
dpo@geodeticca.sk

Účel spracovania osobných údajov.
Poskytovateľ potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovania služieb najvyššej kvality.
Pokiaľ Ste Objednávateľom:
Pokiaľ Ste Objednávateľom informačných e–mailov (newsletterov):
Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom:

Spracovanie/realizácia objednávky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie licenčnej dohody, pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Zákaznícka podpora: na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení licenčnej dohody spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia tejto licenčnej dohody.

Komunikácia: zhromaždené údaje môžeme využívať s cieľom komunikácie s Vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme Vám oznámili aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky, reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie potrebné informácie na zabezpečenie služieb najvyššej kvality.

Realizácia zasielania produktovej ponuky, produktovej akcie (zasielanie informačných e-mailov(newsletterov)): tieto zasielania môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom doručenom e-maily. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať zodpovednú osobu. V prípade, že odoberanie newsletterov odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ si ich výslovne vyžiadate.

Realizácia zasielania produktovej ponuky, produktovej akcie: tieto zasielania môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom doručenom e-maily. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať zodpovednú osobu. V prípade, že odoberanie newsletterov odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ si ich výslovne vyžiadate.

Poskytovanie benefitov na základe vernostného programu.

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Pri spracúvaní osobných údajov Poskytovateľ postupuje v súlade NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR) a platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pokiaľ Ste Objednávateľom: Vaše osobné údaje spracúvame bez súhlasu, pretože sú nevyhnutné na plnenie licenčnej dohody, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán ako aj za účelom plnenia si zákonných povinností. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom zasielania informačných e-mailov (newsletterov) na základe oprávneného záujmu, ktorým je hlavne dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách ako aj o našich službách a produktoch. Proti tomuto spracúvaniu máte právo namietať osobne alebo písomne na adrese Poskytovateľa, alebo na adrese zodpovednej osoby, alebo v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie.

Pokiaľ Ste Objednávateľom informačných e–mailov (newsletterov): Vaše osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľne udeleného výslovného súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom: Vaše osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľne udeleného súhlasu, súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese Poskytovateľa alebo na adrese zodpovednej osoby.

Súhlas Objednávateľa informačných e-mailov (newsletterov), zaregistrovaného Objednávateľa (ďalej len „dotknutá osoba“).
Poskytovateľ získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre poskytovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona. Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať písomne . Poskytovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Zoznam osobných údajov.

Pokiaľ Ste Objednávateľom spracúvame Vaše osobné údaje za účelom spracovania/realizácie objednávky v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, pri platbe kartou osobné údaje Objednávateľa nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Za účelom zasielania informačných e–mailov (newsletterov) spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa. V rámci zasielania newsletterov budeme dodatočne získavať informácie o Vašich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké a koľko krát kliknete na doručené odkazy, IP adresu, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka.

Pokiaľ Ste Objednávateľom informačných e–mailov (newsletterov) spracúvame Vaše osobné v nasledujúcom rozsahu: údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa. V rámci zasielania newsletterov budeme dodatočne získavať informácie o Vašich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké a koľko krát kliknete na doručené odkazy, IP adrese, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka.

Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: typ zákazníka, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, členstvo v komore stavebných inžinierov či architektov.

Príjemca.

Sprostredkovateľom Poskytovateľa je spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161. Osobné údaje za účelom vybavenia žiadosti práv dotknutých osôb môžu byť poskytnuté externej zodpovednej osobe. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľom v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom, ktorého poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané za účelom zasielania informačných e-mailov /newsletterov/ sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Poskytovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Poskytovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje a nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a zázname o spracovateľskej činnosti jednotlivých informačných systémoch Poskytovateľa.

Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb.
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.
Po skončení účelu spracúvania a doby uchovávania osobné údaje budú zlikvidované. Po skončení vymedzeného účelu je Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

v čase, počas ktorého je Poskytovateľ povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účtovné doklady, napr. faktúry vystavené Poskytovateľom, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia,

zasielanie informačných e-mailov (newsletterov) do odvolania súhlasu,

poskytnutie benefitov na základe vernostného programu do odvolania súhlasu.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví Poskytovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

prístup k jej osobným údajom,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,

dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej Poskytovateľovi alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu obmedziť a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi

to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Odkazy na iné stránky atď.
Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky alebo integrované stránky. Nezodpovedáme za obsah webových stránok iných spoločností (webové stránky tretích strán) alebo za praktiky takýchto spoločností, čo sa týka zberu osobných údajov. Pri návšteve webových stránok tretích strán by Ste si mali prečítať zásady na ochranu osobných údajov a ostatné príslušné zásady vlastníkov príslušných stránok.

Cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Na čo slúžia súbory cookie?

Súbory cookie napomáhajú správnej funkčnosti webovej stránky a umožňujú optimalizovať funkcie stránky k spokojnosti návštevníkov stránky.

Ako a aké používame súbory cookie?

Internetové stránky Geodatastore www.geodatastore.sk používajú službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre Prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookie.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené v týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí.

Poskytovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku - najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 25.05.2018