Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej ako „VOP“)

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21638/V (ďalej len "Poskytovateľ") umožňuje Objednávateľom zakúpiť si licenciu k Produktom (ďalej len "Licencia GOCL") na obchodnom webovom portáli prevádzkovanom Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.geodatastore.sk (ďalej len "obchodný webový portál") za podmienok, tak ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach VOP.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Objednávateľom je v zmysle VOP Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku Licencie GOCL prostredníctvom obchodného webového portálu Poskytovateľa, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila cenu.
  2. Objednávateľom informačných e-mailov /newsletterov/ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala formulár prihlásenia sa k bezplatnému odberu produktovej ponuky.
  3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri zakúpení Licencie GOCL nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. Produkt je časť alebo celok z digitálneho diela uverejneného v ponuke obchodného webového portálu v požadovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch, definovaný Objednávateľom nad záujmovým územím. Jednotlivé druhy, špecifikácia jednotlivých Produktov, informácie o ich cene a zľavách, sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa.
  5. Zakúpením Licencie GOCL sa rozumie udelenie práva na použitie Objednávateľom vybraného Produktu zo strany Poskytovateľa.
 2. Registrácia
  1. K zakúpeniu Licencie GOCL nie je povinná registrácia.
  2. Avšak pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou.
  3. Len v prípade ak je Objednávateľ registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú: využívanie zliav, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách.
 3. Objednávka
  1. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu na základe vlastnej a slobodnej vôle po tom, čo sa s obsahom, špecifikáciou a kvalitou príslušného Produktu oboznámil na obchodnom webovom portáli. Objednávateľ potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito VOP, vrátane sprostredkovania hlavných vlastností a špecifikácii príslušného Produktu, jeho ceny, poskytnutia informácií o možnosti využitia zliav, a že s takýmito podmienkami súhlasí.
  2. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára podľa pokynov uvedených na obchodnom webovom portáli. Objednávateľom riadne vyplnená a zaslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o zakúpení Licencie (ďalej len „Zmluva“) a Objednávateľ je ňou viazaný od momentu, kedy mu bolo doručené oznámenie Poskytovateľa o tom, že Poskytovateľ túto objednávku akceptuje. Doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.
  3. Odoslaním riadne vyplnenej objednávky Objednávateľ vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednanú Licenciu GOCL, s prípadnými nákladmi spojenými s uskutočnením platby a s týmito VOP.
  4. Ak Objednávateľ zistí nezrovnalosti vo svojej odoslanej objednávke je oprávnený danú objednávku po dohode s Poskytovateľom upraviť, prípadne ju zrušiť.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Používateľa.
 4. Dodanie
  1. Licencia je dodávaná v elektronickej forme. Po úhrade ceny Licencie GOCL bude Objednávateľovi zaslaný tzv. „licenčný e-mail“, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo, pomocou ktorých má Objednávateľ možnosť stiahnuť si príslušný Produkt, ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia z internetovej stránky Poskytovateľa.
  2. Zaslaním tzv. „licenčného e-mailu“ začína plynúť lehota na stiahnutie Produktu, ku ktorému sa vzťahuje zakúpené Licencia GOCL, ktorá je stanovená na 7 kalendárnych dní. Uplynutím tejto lehoty sa považuje Produkt za dodaný bez ohľadu na fakt, či Objednávateľ stiahol Produkt z obchodného webového portálu.
  3. V prípade technických problémov počas sťahovania Produktu ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia GOCL je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať zákaznícku podporu Poskytovateľa.
 5. Cena a platobné podmienky
  1. Objednávateľ je povinný fakturovanú cenu za zakúpenie Licencie GOCL riadne a včas zaplatiť.
  2. Cena za zakúpenie Licencie je zobrazená počas objednávacieho procesu. Všetky ceny sú uvádzané s DPH pokiaľ nie je uvedené inak.
  3. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovené faktúry sú Poskytovateľom a Objednávateľom považované za plnohodnotné faktúry.
  4. Po potvrdení objednávky bude Poskytovateľom vystavená a Objednávateľovi doručená faktúra v elektronickej forme na e–mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo ak Objednávateľ v objednávke uvedie, že žiada o zaslanie faktúry poštou, bude táto zaslaná na uvedenú korešpondenčnú adresu. Náklady spojené so zaslaním znáša Objednávateľ.
  5. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. Platbu môže Objednávateľ uskutočniť prostredníctvom on-line platobného systému TrustPay, po potvrdení objednávky bude Objednávateľ presmerovaný na stránky platobnej brány TrustPay, kde uskutoční úhradu ceny. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
  6. Objednávateľ si môže pri zakúpení Licencie GOCL k Produktom uplatniť zľavu za podmienok uvedených na obchodnom webovom portáli.
 6. Odstúpenie od Zmluvy
  1. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorým je Spotrebiteľ
   Vzhľadom na to, že Licencia GOCL sa dodáva vo forme elektronického obsahu výlučne elektronickou formou inak ako na hmotnom nosiči, a vzhľadom na to, že Objednávateľ pri potvrdení objednávky Licencie GOCL výslovne súhlasil s takýmto spôsobom dodania a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy nie je možné.
  2. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa
   Vzhľadom na charakter a vlastnosti Produktu sa Poskytovateľ a Používateľ Objednávateľ dohodli, že nie je možné od tejto Zmluvy odstúpiť.
 7. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Produkt, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia:
   • má v zásade také vlastnosti a špecifikácie, aké sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa,
   • je dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite,
   • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. V prípade porušenia záruk uvedených v bode 1 tohto článku týchto VOP má Objednávateľ nárok na:
   • odstránenie vady Produktu,
   • dodanie Produktu bez vady.
  3. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi v prípade problémov kontaktovať najskôr zákaznícku podporu na obchodnom webovom portáli.
  4. Právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady môže Objednávateľ zaslaním e-mailu na adresu support@geodatastore.sk alebo ako poštovú zásielku na adresu GEODETICCA VISION, s.r.o., Zákaznícka podpora GDS, Floriánska 19, 040 01 Košice.
  5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Objednávateľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  6. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že obsah a forma Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, bude vyhovovať požiadavkám Objednávateľa, alebo že jeho používanie bude nerušené a bezchybné.
  7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov Objednávateľa.
 8. Ochrana osobných údajov a súkromia

  V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o ochrane osobných údajov") je Prevádzkovateľom:

  GEODETICCA VISION, s.r.o., IČO: 44 014 091, sídlom: Floriánska 19, 040 01 Košice
  (ďalej len ako "Poskytovateľ").

  Sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene Poskytovateľa je:
  GEODETICCA, s.r.o., IČO: 36 572 161, sídlom: Floriánska 19, 040 01 Košice
  (ďalej len ako "Sprostredkovateľ").

  1. Informácie o Objednávateľovi, Objednávateľovi informačných e-mailov /newsletterov/, zaregistrovanom Objednávateľovi sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa výlučne pre účely realizácie predaja Produktov Poskytovateľa, osobné údaje Objednávateľa informačných e-mailov /newsletterov/ výlučne pre účely realizácie zasielania produktovej ponuky, produktovej akcie, osobné údaje zaregistrovaného Objednávateľa výlučne pre účely poskytovania benefitov na základe vernostného programu.
  2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, pri platbe kartou osobné údaje Objednávateľa nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa informačných e-mailov /newsletterov/ v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa. Poskytovateľ spracúva osobné údaje zaregistrovaného Objednávateľa v nasledujúcom rozsahu: titul, krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo.
  3. Poskytovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Poskytovateľ ako Prevádzkovateľ bude v procese Zakúpenia Licencie GOCL spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z licenčnej dohody s koncovým používateľom, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Poskytovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi informačných e-mailov /newsletterov/, že zaškrtnutím príslušného políčka „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami článok VIII. Ochrana osobných údajov“ vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby Poskytovateľ ako Prevádzkovateľ spracoval, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával, prenášal ním uvedené osobné údaje za účelom zasielania informácií o nových produktoch, akciách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Poskytovateľ týmto oznamuje zaregistrovanému Objednávateľovi, že zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácií „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami článok VIII. Ochrana osobných údajov“ vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby Poskytovateľ ako Prevádzkovateľ spracoval, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával ním uvedené osobné údaje za účelom poskytovania benefitov na základe vernostného programu a spracovával ich vo svojom informačnom systéme.
  4. Objednávateľ, Objednávateľ informačných e-mailov, zaregistrovaný Objednávateľ je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi na e-mailovú adresu: support@geodatastore.sk.
  5. Poskytovateľ, Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa, Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  6. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.
  7. Objednávateľ informačných e-mailov, zaregistrovaný Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi dobrovoľný súhlas podľa bodu 3 týchto VOP na dobu 3 rokov. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov Objednávateľa, Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov Objednávateľa, Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ informačných e-mailov, zaregistrovaný Objednávateľ kedykoľvek písomne alebo na e-mailovej adrese: support@geodatastore.sk odvolať, pričom tento súhlas zanikne v dobe bezodkladne od odvolania súhlasu Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa Poskytovateľovi.
  8. Osobné údaje Objednávateľa, Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa Poskytovateľ nezverejňuje žiadnej ďalšej osobe. Osobné údaje Objednávateľa, Objednávateľa informačných e-mailov, zaregistrovaného Objednávateľa sú poskytnuté tretej strane len na základe osobitných predpisov. Osobné údaje Objednávateľa informačných e-mailov /newsletterov/ sú predmetom cezhraničného prenosu do USA ako tretej krajiny, ktorá bola Európskou komisiou označená statusom nezaručujúcim primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia.
  9. Objednávateľ, Objednávateľ informačných e-mailov, zaregistrovaný Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať:

   - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané

   - účel spracúvania osobných údajov

   - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme, presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie

   - opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

   - likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania

  10. Objednávateľ pred odoslaním objednávky, Objednávateľ informačných e-mailov pred odoslaním vyplneného formulára newsletter, zaregistrovaný Objednávateľ pred odoslaním vyplneného formulára registrácia bude vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním potvrdil, že bol riadne poučený, oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.
  11. Internetové stránky Geodatastore www.geodatastore.sk používajú službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre Prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
  2. Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené v týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  3. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí.
  4. Poskytovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku - najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
  5. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 01.11.2017