Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a §19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, e-mail: geodeticca@geodeticca.sk.

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, e-mail: zodpovednaosoba@geodeticca.sk

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovania služieb najvyššej kvality. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom komunikácie, aby sme Vám oznámili stav Vašej žiadosti, objednávky, reklamácie, alebo k nej od Vás získali ďalšie potrebné informácie na zabezpečenie služieb najvyššej kvality.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: Vaše meno a priezvisko, emailová adresa, informácie uvedené v texte.

Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (predzmluvné vzťahy).

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné, pretože ide o podstatnú náležitosť, bez určenia ktorej by Vaša žiadosť, objednávka nemohla byť určitým právnym úkonom  (t. z., že je zákonné).

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

V Košiciach 23.5.2018