Spracovanie osobných údajov pre Facebook

Fanúšikovská stránka GEODATASTORE

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 je autorom a správcom fanúšikovskej stránky geodatastore na Facebooku, Twitteri, Lindekln. Tieto stránky slúžia na prezentáciu jej služieb a produktov a na šírenie akýchkoľvek informácií a názorov, účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s Vami ako účastníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook/Twitter. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb (účastník sociálnych sietí) sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach napr. na Facebooku, Twitteri, Lindekln (ďalej len „spoločnosti“) nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje, čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o môže získavať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch fanúšikovskej stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom cookies, pričom každý zo súborov cookie obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia 2 rokov a  Facebook Ltd, ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení zaregistrovaných užívateľov sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o vytvorením fanúšikovských stránok umožňuje spoločnostiam, aby umiestňovali cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané cookies spravujú výlučne spoločnosti. Spoločnosti pristúpili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies

https://www.twitter.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o v rámci fanúšikovských stránok spracúva osobné údaje o účastníkoch (v závislosti od profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na príspevky spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťami. A v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní

Tieto osobné údaje budú na fanúšikovskej stránke uchovávané do existencie fanúšikovskej stránky alebo do doby odvolania súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na emailovú adresu zodpovednej osoby dpo@geodeticca.sk, osobne alebo písomne na adrese Zodpovedná osoba ooú, GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice.

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

Aké máte práva ?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania - ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu, je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať - ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

*GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679