Zmena prevádzkovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov na základe Vášho dobrovoľného súhlasu je spoločnosť GEODETICCA VISION, s. r. o. so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom. Poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, typ zákazníka, členstvo v organizácií, adresa budú použité na účely poskytovania benefitov na základe vernostného programu. Čas platnosti súhlasu uplynie po dobe odvolania súhlasu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté v prípade uplatnenia práv dotknutej osoby externej zodpovednej osobe. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu zodpovednej osoby zodpovednaosoba@geodeticca.sk alebo sales@geodatastore.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.