Spracovanie osobných údajov pre Newsletter

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ako dotknutá osoba kliknutím na políčko „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania newsletterov“ udeľujem výslovný súhlas spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ"), Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu:

  • e-mailová adresa

za účelom zasielania informačných emailov(newsletterov). Som si vedomý/á, že v rámci zasielania newsletterov bude spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. dodatočne získavať informácie o mojich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otváram newsletter, či a na aké a koľko krát kliknem na doručené odkazy, IP adresa, lokalizačné údaje o nastavení jazyka. Čas platnosti súhlasu uplynie po dobe odvolania súhlasu.

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. V prípade uplatnenia práva dotknutej osoby Vaše osobné údaje budú poskytnuté externej zodpovednej osobe.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho výslovného súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie alebo na adrese zodpovednaosoba@geodeticca.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.